Izvještaj sa 2. Simpozija

Kongres je imao za cilj potaknuti prezentaciju znanja I iskustva medicinskih sestara koje zbrinjavaju neurološkog bolesnika kroz tematiku najčešćih neuroloških poremećaja koji uzrokuju invaliditet, a oni su:
Moždani udar, multipla skleroza i ekstrapiramidalni sindrom.

Iz tog razloga, tijekom simpozija, kroz navedena oboljenja pikazala se je djelatnost medicinske sestre u zbrinjavanju neurološkog bolesnika što podrazumijeva:
Prepoznavanje faktora rizika za nastanak i progresiju neuroloških bolesti, edukaciju pacijenata i obitelji i osiguranje kontinuirane sestrinske skrbi.

Veliki broj međunarodnih i domaćih stručnjaka predstavilo je paletu znanja i vještina kroz program Simpozija koji se je odvijao u obliku plenarnih predavanja, postera i radionica.

Simpoziju je prisustovao veliki broj medicinskih sestara i tehničara svih neuroloških radilišta u Republike Hrvatskoj te suradnika iz Slovenije, Bosne i Hercegovine i Srbije. Pozvana predavanja dala su prikaz svakodnevne prakse kroz širenje znanstvenih spoznaja u zbrinjavanju neurološkog bolesnika, zdravstvenu njegu zasnovanu na dokazima, utjecaj stresa na rad medicinskih sestara u zbrinjavanju neurološkog bolesnika i zbrinjavanje neurološkog bolesnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Radionice su dale prikaz rješavanja sukoba, tretman hemiplegičnog ramena i zbrinjavanja neurološkog bolesnika modernim pomagalima. Poster prezentacija je objedinila sestrinske dijagnoze u zbrinjavanju neurološkog bolesnika.

Na Simpoziju je održan i Drugi radni sastanak regionalne Asocijacije sestara u neuroznanosti Alpe – Dunav – Jadran, na kojem su izmijena iskustva o radu medicinskih sestara i tehničara sa ciljem unaprijeđenja istraživanja medicinskih sestara u neuroznanosti i što uspješnije primjene znanja i vještina u svakodnevnom radu s neurološkim bolesnicima.

Sa iznimnom radošću, a kao nagrada za 16-godišnji trud svih članova Udruge, primljena je vijest da je Udruga medicinskih sestara i tehničara Hrvatske za neurologiju domaćin 12 kongresa Svjetske asocijacije sestara u neuroznanosti koji će se održati 2017. godine u Opatiji. Udruga je dobila organizaciju kongresa u vrlo jakoj konkurenciji aplikacija za svjetski Kongres koja je predstavljena na 11. kongresu Svjetske asocijacije sestara u neuroznanosti održanog od 13. – 16. rujna, Gifu, Japan. Na istom Kongresu Hrvatska je sudjelovala sa istraživačkim radom pod naslovom “The indicators of stress and impact on nursing process in taking care of neurological patients” koji je prezentirala predsjednica Udruge, Lenka Kopačević, dipl. ms.

Zbornik radova ima CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Simpozij je prijavljen za bodovanje kod Hrvatske komore medicinskih sestara, te je vrednovan sukladno pravilniku Hrvatske komore medicinskih sestara.

Analiza evaluacijskih upitnika pokazuje stupanj zadovoljstva sudionika održanim Kongresom ocjenom 4,8.

Zaključci 2. Simpozija UMSTHN

1. Kroz do sada provedene oblike edukacije u radu Udruge nastaviti daljnje stručno usavršavanje
Svakodnevno smo kroz naš rad svjedoci da su neurološke bolesti veliki teret invaliditeta ne samo u našoj zemlji već i u zemljama cijele Europe. Isti taj teret ponovno nam nameće već poznate i kroz stručni rad Udruge više puta naglašavane izazove za sestrinstvo u neuroznanosti. 8 od 10 bolesti koji uzrokuju invaliditet su neurološke bolesti. Najčešći neurološki poremećaji koji uzrokuju invaliditet su: Cerebrovaskularne bolesti (Moždani udar, TIA), Epilepsija, Parkinsonova bolest, Multipla skleroza i Demencija. Neurološki poremećaji reduciraju godine zdravog života za 23% i predstavljaju ishodišni uzrok invaliditeta u 50% bolesnika.

2. Načiniti smjernice za poticanje istraživačkog rada članova Udruge u neuroznanosti sa ciljem pripreme što većeg broja istraživačkih radova kao i smjernice za organizaciju 12. kongresa Svjetske asocijacije sestara u neuroznanosti (World Federation of Neuroscience Nurses, WFNN) koji će se održati 2017. godine u Opatiji.
Pružanje sestrinske zdravstvene skrbi se temelji na neuroznanstvenim dokazima koji su stečeni na temelju istraživanja i kliničke prakse. Dobra medicinska praksa je ključna točka za poboljšanje zdravstvenih usluga i predstavlja temelje za trajnu edukaciju medicinskih sestara u neurologiji. Sestrinstvo u neuroznanosti ima vitalan značaj za promicanje budućih promjena u cilju poboljšanja kvalitete zdravstvenih usluga.

3. Načiniti smjernice za poticanje zajedničkog djelovanja na svim razinama zdravstvene zaštite neuroloških bolesnika
Nemjerljiva je važnost kontinuirane zdravstvene skrbi jer niti jedan suvremeni aparat ne može zamijeniti spoznaju koja se dobiva o svakom pojedincu njegovim stalnim kontinuiranim, dugogodišnjim praćenjem i iz tog razloga od velike je važnosti suradnja na svim razinama zdravstvene zaštite. Uloga pojedinca je velika, jer će otvorenim praćenjem svog zdravstvenog stanja utjecati i na ostale članove svoje obitelji. Pozitivne promjene kod pojedinca nerijetko utječu i na pozitivne promjene ostalih članova koji su osjetili da im se zdravlje narušava.

4. Intenzivirati rad Udruge na javnim tribinama, a vezano za edukaciju stanovištva o rizičnim faktorima za nastanak neuroloških oboljenja
Mnoge bolesti, stanja, okolnosti, životne navike i ponašanja dovode do nastanka neuroloških bolesti i predstavljaju faktore rizika. Na neke faktore rizika, kao što su dob, spol i genetsko nasljeđe nije moguće utjecati, ali na mnoge faktore rizika moguće je djelovati i smanjiti njihov utjecaj na povišenje rizika nastanka neuroloških bolesti. Zdravstvena statistika potvrđuje da 1 od 6 osoba u ukupnoj svjetskoj populaciji oboljeva od moždanog udara, a 8 od 10 bolesti koji uzrokuju invaliditet su neurološke bolesti koje predstavljaju vrlo velikim zdravstveno-ekonomskim problem.

5. Poticati stručne aktivnosti udruge sukladno preporukama svjetske zdravstvene organizacije vezano za zbrinjavanje neurološkog bolesnika na svim razinama zdravstvene zaštite
Slijedom navedenoga cilj nam je kroz predavanja na ovom simpoziju bio prezentirati I prikupiti što više dokaza o dobroj sestrinskoj praksi u neuroznanosti. Iz tog razloga za ovaj simpozij pripremili smo novitet u pisanju stručnih radova, a sve sa ciljem promoviranja sestrinske prakse koja kroz svoj svakodnevni rad širenjem znanstvenih spoznaja doprinosi poboljšanju kvalitete zdravstvenih usluga. Svaki naslov trebao se obraditi kroz tri podnaslova koji čine tematski sadržaj, a svaki tematski sadržaj trebalo je obrađivati kroz cjeline:

  • prepoznavanje faktora rizika na koje se može utjecati
  • zbrinjavanje stanja koja dovode do pogoršanja bolesti
  • postupci prevencije napredovanja već nastale neurološke bolesti
  • metode i učestalost edukacijskih postupaka pacijenta i njegove obitelji i evaluacija naučenoga
  • preporuke za pravovremeno prepoznavanje pacijentovih potreba i preporuke za planiranje sustavne edukacije pacijenata i njegove obitelji.

Evaluacija 2. Simpozija UMSTHN

Kroz dugogodišnju evaluaciju stručnog djelovanja Udruge vidljivo je kako se iz godine u godinu u rad Udruge ukljućuje sve veći broj mlađih kolegica koja kroz svoja pradavanja pokazuju znanja i vještine prateći kolegice koje su svojim iskustvom u vrhu svog profesionalnog djelovanja. Ovaj Simpozij okupio je veliki broj stručnjaka zdravstvene njege iz različitih područja sestrinstva, ne samo kliničke prakse, već i patronažne djelatnosti, djelatnosti zdravstvene njege u kući, fizikalne terapije ali i lječništva, psihologije i duhovnosti. Udruga kroz svoje djelovanje od samoga početka naglašava važnost holističkog pristupa neurološkom bolesniku i upravo sudjelovanjem svih djelatnosti posebno na ovom Simpoziju dan je naglasak na kompleksnost zbrinjavanja neurološkog bolesnika ali i potvrda da Udruga ima viziju u razvoju smjernica za rad Udruge u budućnosti. Na ovom Simpoziju prvi puta je sudjelovalo čak 23% sudionika što govori u prilog dobre prakse Udruge u poticanje neuroloških sestara za aktivno djelovanje u profesionalnom usavršavanju. Kao glavni razlog sudjelovanja na stručnim okupljanjima Udruge, 65,7% sudionika navodi profesionalnu edukaciju. Na pitanje što jedan stručni skup čini uspješnim, 43% sudionika smatra dobra zastupljenost tema, radionica i postera, 33% kvaliteta radova, a 24% sudionika smatra da su to dobri predavači. Na pitanje da li Udruga ispunjava cilj poticanja sestrinskih istraživanja u neuroznanosti i da li bi sudjelovanje na stručnim aktivnostima Udruge preporučili kolegama na poslu, sudionici su sa 100% odgovorili pozitivno.

U tablici u nastavku dan je pregled nekih od odgovora na pitanja koja su sudionicima postavljena u Evaluacijskom upitniku.

Izrazite zadovoljstvo ostvarivanjem cilja Udruge, odnosno zadovoljstvo planiranja i organiziranja edukacijskih programa kroz proteklih 15.godina postojanja Udruge 4,44
Izrazite u kojoj mjeri neurolou0161ke sestre prezentiraju svoja znanja i vjeu0161tine kroz edukacije programe organizirane od strane Udruge 4,21
Izrazite koliko su studijska putovanja kroz Udrugu pokazala dobru praksu za razmjenu iskustva u zbrinjavanju neurolou0161kih bolesnika 4,33
Kako ste zadovoljni tradicionalnim odabirom lokacije / mjesta u kojem se odru017eava Simpozij? 4,44
Kako biste ocijenili ponuu0111eni smjeu0161taj za vrijeme trajanja Simpozija? 4,64
Koliko ste zadovoljni s ponuu0111enim temama vezano za Simpozij? 4,70
Kako biste ocijenili kvalitetu i zanimljivost radionica koje su pripremili i izlagali sudionici Simpozija? 4,59
Kako ste zadovoljni s pozvanim predavau010dima koji su sudjelovali na Simpoziju? 4,60
Kako biste ocijenili omjer predavanja i vremena za odmor i relaksaciju? 4,49
Kako biste ocijenili cjelokupnu organizaciju Simpozija? 4,67
Prosjeu010dna ocjena 4,5

Zahvaljujemo svim sudionicima koji su se odazvali Simpoziju, njihovoj podršci u profesionalnom i osobnom napredovanju i veselimo se stručnim druženjima slijedeće godine.

Lenka Kopačević, dipl.ms.,
Predsjednica Udruge