Kronologija

NEUROLOŠKA SEKCIJA MEDICINSKIH SESTARA 1997. – 2004.
- organizirala i održala 6 stručnih skupova; 
- velik broj seminara i edukacija;
- izdala šest zbornika radova;
- organizirala više posjeta i razmjena iskustava sa srodnim Klinikama u zemljama Europske unije:
Češka, Njemačka, Mađarska, Austrija;

- aktivno sudjelovala na međunarodnim sestrinskim Kongresima u Channel Islands i Australiji
- tijekom studijskih posjeta uspostavila stručnu suradnju sa medicinskim sestrama iz zemalja koje su posjećivane, čemu svjedoče i njihovi uzvratni posjeti i aktivno sudjelovanje na skupovima Sekcije i kasnije Udruge.

UDRUGA MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA HRVATSKE ZA NEUROLOGIJU 2004. – 2012.
- organizirala i održala 5 Kongresa, 1 Simpozij, 1 Stručnu konferenciju, tečajeve I. ("Neurorehabilitacija“) i III. kategorije (″Zbrinjavanje bolesnika sa oštećenjem kože″, Profesionalizacija u sestrinstvu, "Sestrinstvo ususret Evropskoj uniji“, "Unapređenje kvalitete skrbi neurološkog bolesnika“)
- sudjelovala na stručnim predavanjima na sestrinskim neurološkim Kongresima u Kanadi, Americi, Španjolskoj, Belgiji, Sloveniji, Srbiji;
- organizirala studijska putovanja u Irsku i Italiju;
- postala član Evropske i Svjetske organizacije medicinskih sestara u neuroznanosti;
- aktivno sudjelovala i doprinjela razvoju

 

1997

ožujak

Inicijativni sastanak neuroloških kuća.
Prisutno 24 neurološke kuće iz cijele RH.
Donesena odluka o osnivanju sekcije.
Dogovorena osnivačka skupština.

svibanj

Okrugli stol s temom zrinjavanja bolesnika s moždanim udarom. Prisutno 110 sestara u Hotelu Intercontinental, Zagreb.

svibanj

Osnivačka skupština.
Prisutni prof. dr. sc. Vida Demarin i prof. dr. sc. Lucijan Vegovetić.

listopad

42 sestre u studijskom posjetu neurološkoj klinici u Pragu.

studeni

I. Stručni skup neurološke sekcije, Opatija.

1998

svibanj

98 sestara iz Hrvatske u posjeti Fakultetskoj bolnici u Pragu.

studeni

II. Stručni skup neurološke sekcije, Bizovačke toplice.

1999

travanj

Posjet 2 sestre iz KBC Rijeka neurologiji u Pragu.

svibanj

Studijsko putovanje,
posjet neurološkoj klinici u Munchenu, Njemačka.

studeni

III. Stručni skup neurološke sekcije, Split.

2000

svibanj

Sedmodnevni studijski posjet kolegica iz Praga.

lipanj

Studijsko putovanje,
posjet neurološkoj klinici u Budimpešti, Mađarska.

studeni

IV. Stručni skup neurološke sekcije, Pula.

2001

travanj

Studijsko putovanje, posjet neurološkoj klinici u Beču, Austrija.

studeni

V. Stručni skup neurološke sekcije, Zagreb.

2003

studeni

VI. Stručni skup neurološke sekcije, Zadar.

2004

studeni

Osnivanje udruge medicinskih sestara
i tehničara Hrvatske za neurologiju.

2005

travanj

Seminar u organizaciji UMSTHN, Zagreb.

svibanj

Studijsko putovanje, posjet klinici u Bologni i Padovi.

lipanj

Jednodnevni tečaj u organizaciji UMSTHN, Zagreb.

studeni

I. Hrvatski simpozij medicinskih sestara i tehničara Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem, Varaždinske toplice.

2006

travanj

Jednodnevni seminar u organizaciji UMSTHN, Zagreb

lipanj

Studijsko putovanje, posjet Beaumont bolnici, Dublin, Irska.

studeni

I. Kongres medisinskih sestara i tehničara Hrvatske
s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb. 

2007

veljača

Jednodnevni seminar u organizaciji UMSTHN, Zagreb.
„Sestrinstvo ususret Europskoj uniji“.

veljača

UMSTHN postala je pridruženi član europske asocijacije neuroznanstvenih sestara EANN.

travanj

sastanak predsjedništva EANN u Lundu, Švedska.

2008

travanj

2. kongres UMSTHN „Sestrinstvo u neuroznanosti - sadašnjost i budućnost“, Šibenik.

svibanj sastanak predsjedništva EANN u Kopenhagenu, Danska.
2009 veljača UMSTHN je postala član Međunarodne asocijacije
neuroznanstvenih sestara WFNN.
veljača UMSTHN i EANN partneri u izradi i tisku knjige NeuroBlend (EANN).
travanj održan 3 kongres UMSTHN, Opatija.
travanj sastanak predsjedništva EANN u Opatiji.
listopad trodnevni tečaj Neurorehabilitacije, Zagreb.
listopad

jednodnevni seminar u organizaciji UMSTHN
„Unapređenje kvalitete skrbi neuroloških bolesnika“, Zagreb.

2010

travanj

Sudjelovanje na AANN (American Association of Neuroscience Nurses), Kansas City.

2011

travanj

Aktivno sudjelovanje na neurološkom kongresu u Ljubljani na temu ''Neurološka sestra. Jučer, danas,sutra..''.

svibanj

Sudjelovanje na 9. Kongresu EANN, Blankenberge, Belgija.

svibanj

I. Kongres Udruge medicinskih sestara
i tehničara neurokirurgije Hrvatske.

lipanj

Aktivno sudjelovanje na 51. INPC, ''Uloga medicinske sestre u zbrinjavanju bolesnika s multiplom sklerozom''.

rujan

UMSTHN Stručna konferencija s međunarodnim sudjelovanjem ''Budućnost modernog sestrinstva u neuroznanosti'', Opatija.

rujan Osnivanje asocijacije Alpe-Dunav-Jadran
listopad Aktivno sudjelovanje na ″Spriječimo moždane udare!″ u organizaciji Društva za prevenciju moždanog udara
2012
rujan
Održan 5. kongres UMSTHN u Opatiji
2013
lipanj
Suorganizator 1. hrvatskog neuroimunološkog kongresa
rujan
Aktivno sudjelovanje na 11. kongresu WFNN sestara u neuroznanosti, Gifu, Japan
Potvrđena organizacija 12. kongresa WFNN-a 2017. U Opatiji
2. simpozij "Širenje znanstvenih spoznaja u zbrinjavanju neurološkog bolesnika"
2014
svibanj
Suorganizator 7. kongresa hrvatskog društva za neurovaskularne poremećaje
rujan
6. kongres "Neurološki poremećaji-globalno opterećenje"
1. konferencija ALPE-DUNAV-JADRAN
2015
ožujak
Tečaj II. kategorije na temu "Istraživanje u zbrinjavanju neurološkog bolesnika"
svibanj
Suorganizator 2. hrvatskog neuroimunološkog kongresa
listopad
7. kongres "Istraživanje u neuroznanosti"
2. konferencija ALPE-DUNAV-JADRAN
2016
travanj
Tečaj II. kategorije na temu "Istraživački proces i oblikovanje izvještaja o rezultatima izvještaja"
svibanj
Sastanak glavnog odbora EANN-a
Suorganizator 8. kongresa hrvatskog društva za neurovaskularne poremećaje
lipanj
Sastanak inicijativnog odbora 12. Svjetskog kongresa WFNN-a, Opatija
rujan
8. kongres "Neuroznanost, mudrost-izvrsnost-akcija"
2. konferencija ALPE-DUNAV-JADRAN