Izvještaj sa 7. Kongresa

″ISTRAŽIVANJE U SESTRINSTVU″ I II. KONFERENCIJE ALPE-DUNAV-JADRAN

Udruge medicinskih sestara i tehničara Hrvatske za neurologiju s međunarodnim sudjelovanjem
7. - 10. listopada 2015. godine, Opatija

Udruga medicinskih sestara i tehničara Hrvatske za neurologiju organizirala je VII. kongres Udruge i II. konferenciju regionalnog Saveza sestrinstva u neuroznanosti Alpe-Dunav-Jadran od 7. – 10. rujna 2015. u Opatiji, hotelu 4 OPATIJSKA CVIJETA.

Kongres je imao za cilj potaknuti prezentaciju znanja i iskustva medicinskih sestara koje zbrinjavaju neurološkog bolesnika kroz problematiku istraživanja u neuroznanosti. Samom Kongresu je prethodio i Tečaj II. kategorije na temu "Istraživanje u zbrinjavanju neurološkog bolesnika". I na Tečaju i na Kongresu moderatori predavanja  bile su osobe sa dugogodišnjim iskustvom u istraživanju u području zdravstva, Prof. dr. Jelka Petrak, Prof. dr. Damir Lučanin, Dr. sc. Biserka Sedić i Prof. dr. Petar Kes.

Konferencija regionalnog Saveza sestrinstva u neuroznanosti Alpe-Dunav-Jadran obuhvatila je znanja i iskustva vezano također za tematiku istraživanja u neuroznanosti. Konferencija je bila prilika za razmjenu iskustava o postupcima kojima medicinske sestre donose kliničke odluke temeljem interpretacije znanstvenog dokaza, primjene znanstvenog dokaza, procjeni kliničke prakse i provođenja istraživanja.

Kongresu i Konferenciji prisustovao je veliki broj medicinskih sestara i tehničara svih neuroloških radilišta u Republike Hrvatskoj te suradnika iz Bosne i Hercegovine i Srbije. 

Pozvana predavanja dala su prikaz istraživačkog rada u području stigmatizacije neurološkog bolesnika, nadomjesku tjelesne tekućine, pisanju istraživačkih radova i ulozi medicinske sestre u ispitivanju lijekova. 

Sudionici Kongresa upoznati su sa novim spoznajama o komunikaciji, procjeni kvalitete zdravstvene njege, prava pacijenata, sigurnosti pacijenata, kvaliteti života, multidisciplinarnom pristupu, hitnim stanjima, rehabilitaciji bolesnika, organizaciji sestrinske službe, edukaciji, hitnim stanjima u pedijatriji, neurološka i neurokirurška oboljenja, razvoj istraživačkog rada, sestrinstvo utemeljeno na dokazima, sestrinska dokumentacija, premještajna lista, kategorizacija bolesnika, sestrinsko otpusno pismo i upravljanje bazom podataka.

Poster prezentacije su objedinile tematiku padova bolesnika, dekubitusa i anksioznosti kod bolesnika.

Zbornik radova ima CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Kongres i Konferencija su prijavljeni za bodovanje kod Hrvatske komore medicinskih sestara, te su vrednovani sukladno pravilniku Hrvatske komore medicinskih sestara.
Analiza evaluacijskih upitnika pokazuje stupanj zadovoljstva sudionika održanim Kongresom ocjenom 4,5. 

ZAKLJUČCI VII. KONGRESA UMSTHN
1. TIJEKOM NAREDNE GODINE STRUČNOG DJELOVANJA ORGANIZIRATI ĆE SE RADIONICA U KOJOJ ĆE SE PREZENTIRATI ISTRAŽIVANJA SA TEMATIKOM IZ NEUROZNANOSTI PO SLOBODNOM IZBORU KONCIPIRANE PREMA PRILOŽENIM SMJERNICAMA:

 • Na koji način i kada se identificiraju pacijentove prisutne potrebe 

 • Na koji način i kada se identificiraju pacijentove potencijalne potrebe 

 • Na koji način i kada se uočavaju i registriraju/bilježe pacijentova očekivanja 

 • Kako se verificira da su pacijentove potrebe prepoznate na pravi način i na vrijeme
  prije postupaka sestrinske skrbi 
  za vrijeme postupaka sestrinske skrbi 
  nakon postupaka sestrinske skrbi 

 • Na koji način se uočavaju problemi i kako se pristupa njihovoj analizi

 • Koji model se primjenjuje u rješavanju problema
  algoritmi 
  iskustvo
  nepisana pravila ustanove 

 • Na koji način se koriste dobiveni rezultati istraživanja/prikaza slučaja 

 

ZAKLJUČCI II. KONFERENCIJE REGIONALNOG SAVEZA ALPE-DUNAV-JADRAN

1. Predstavnici zemalja regionalnog Saveza predložili su zajedničko nastupanje na predstojećem Svjetskom kongresu medicinskih sestara u neuroznanosti kroz istraživački rad u području migracija medicinskih sestara u Regiji.

2. Doraditi smjernice vezano za hiperprodukciju medicinskih sestara i kasnijoj nemogućnosti zapošljavanja.

3. Definiranje općenito istih i sličnih problema u svakodnevnoj praksi zbrinjavanja neurološkog bolesnika.

 

EVALUACIJA VII. KONGRESA UMSTHN I I. KONFERENCIJE ALPE-DUNAV-JADRAN

I ove godine Kongres i Konferencija bili su obogaćeni razmjenom iskustva kolegica i kolega iz susjednih zemalja Regije. Kroz diskusije, cijelo vrijeme se je protezala gotovo ista problematika. Na pitanje Kada utvrđujete pacijentove potrebe, velika većina je odgovorila prije postupaka sestrinske skrbi.  Na pitanje Na koji način se uočavaju problemi i kako se pristupa njihovoj analizi, velika većina sudionika to čini kontinuirano, odnosno planirano.  U rješavanju problema najčešće se primjenjuje model iskustva, a nakon toga algoritmi. Dobiveni rezultati istraživanja/prikaza slučaja se za standardizaciju postupaka, a nakon toga za daljnja istraživanja.

I ove godine uz kliničke sestre doprinos radu dale su i kolegice iz primarne zdravstvene zaštite, defektolog, liječnici i psiholog. Zanimljivo je da su ove godine u podjednakom broju edukaciji patricipirale medicinske sestre srednje i visoke stručne spreme. 

U tablici u nastavku dan je pregled nekih od odgovora na pitanja koja su sudionicima postavljena u Evaluacijskom upitniku.

 

Kako ste zadovoljni, tradicionalnim odabirom lokacije/mjesta u kojem se održava Simpozij?

4,5

Kako biste ocijenili ponuđeni smještaj za vrijeme trajanja Kongresa i Konferencije?

4,6

Koliko ste zadovoljni s ponuđenim temama vezano za Kongres i Konferenciju?

4,4

Kako biste ocijenili kvalitetu i zanimljivost radova koje su pripremili i izlagali sudionici Kongresa i Simpozija?

4,3

Kako ste zadovoljni s pozvanim predavačima koji su sudjelovali na Kongresu i Konferenciji?

4,6

Kako biste ocijenili omjer predavanja i vremena za odmor i relaksaciju?

4,7

Kako biste ocijenili cjelokupnu organizaciju Kongresa i Konferencije?

4,7

PROSJEČNA OCJENA

4,5

Zahvaljujemo svim sudionicima koji su se odazvali Kongresu i Konferenciji, njihovoj podršci u profesionalnom i osobnom napredovanju i veselimo se stručnim druženjima slijedeće godine.

Lenka Kopačević, dipl.ms., 
Predsjednica Udruge